Love for Hvidovre Idrætsforening

§ 1. Navn

Foreningens navn er Hvidovre Idrætsforening.


§ 2. Formål 

Foreningens formål er at fremme interessen for idræt i Hvidovre Kommune. Foreningen kan i sine bestræbelser herfor tage initiativ til og/eller bistå ved oprettelse af nye afdelinger under fore­ningen. Ved et fælles arbejde i foreningens repræsentantskab og bestyrelse skal foreningen hjælpe og styrke de enkelte afdelinger samt formidle et godt sammenhold inden for foreningens rammer.


§ 3. Medlemskab

Medlemmer af foreningen er aktive og passive medlemmer af de foreningen tilsluttede afdelinger.Ledelse


§ 4. Repræsentantskab 

Foreningens højeste myndighed er repæsentantskabet, der består af repræsentanter for de foreningen tilsluttede afdelinger. Afdelingerne vælger hvert år på deres ordinære generalforsamlinger en repræsentant for hver påbegyndt 40 seniormedlemmer (medlemmer over 18 år) – såvel aktive som passive. Endvidere er foreningens bestyrelse samt de enkelte afdelingers kasserer medlem af repræsentantskabet. Inden 3. februar fremsender de enkelte afdelinger til foreningens formand navne og adresser på afdelingens repræsentanter, idet afdelingen samtidigt afgiver en af afdelingens formand og kasserer underskrevet opgørelse over afdelingens medlemstal pr. 31. december det forløbne år. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden for tidsrummet 15. februar – 15. marts. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, såfremt der af mindst 25 % af repræsentant­skabets medlemmer eller af en afdelings bestyrelse over for foreningens formand fremsættes skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden for mødet. Dette skal da afholdes inden 4 uger efter formandens modtagelse af anmodningen. Såvel ordinært som ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem af repræsentantskabet. Forsla g, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes til formanden inden 15. januar, jfr. dog § 15.


§ 5. Bestyrelse

Foreningens ledelse forestås af bestyrelsen. Denne består af formand, næstformand, der tillige virker som sekretær, og kasserer. Disse vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen, således at formanden afgår det ene år og næstformand og kasserer det andet år. Ingen af de tre personer kan være medlem af en afdelings bestyrelse. Desuden tiltrædes bestyrelsen af de enkelte afdelingsformænd samt af en fra hver afdeling på afdelingens ordinære generalforsamling valgt medlem. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Bestyrelsesmøde holdes så ofte, det er fornødent. Formanden kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde og er forpligtet dertil, såfremt mindst 3 medlemmer af bestyrelsen over for formanden fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden, og mødet er beslutningsdygtigt, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer – heriblandt formanden eller næstformanden – er til stede. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 4 dages varsel.


§ 6. Økonomi 

Til bestridelse af foreningens udgifter indbetaler afdelingerne inden hvert års 1. juni et beløb pr. medlem – såvel aktive som passive, jfr. §4, stk. 2 – der hvert år fastsættes på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde. Endvidere kan foreningen ved forskellige arrangementer søge at øge sine indtægter. Foreningen er berettiget til efter vedtagelse på et repræsentantskabsmøde at oprette fonds til forskellige formål samt af sine midler henlægge til sådanne fonds. Foreningens midler skal anbringes på bank- eller girokonto, idet kassereren dog til bestridelse af mindre udgifter kan have en mindre kontant kassebeholdning.


§ 7. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


§ 8. Revision 

De af fodboldafdelingen valgte revisorer reviderer foreningens regnskab. De skal mindst en gang årligt foretage uanmeldt kasseeftersyn.


§ 9. Afdelingerne 

Hver afdeling har sine egne love. Disse love må ikke stride imod foreningens love, og enhver ændring i afdelingernes love skal meddeles til foreningens formand. Ligeledes er hver afdeling økonomisk selvstændig, og afdelingerne har ingen gensidige økonomiske forpligtelser, således at den gæld, en afdeling måtte pådrage sig, ikke kan indkræves hos de øvrige afdelinger eller hos foreningen. Afdelingerne er i øvrigt forpligtet til efter derste evne – såvel sportsligt som økonomisk – at skabe respekt om foreningens navn.


§ 10. Æresmedlem 

Den enkelte afdeling kan til hovedafdelingen indstille et medlem som æresmedlem. Indstillingen skal godkendes af hovedbestyrelsen, som også står for uddelingen af æres emblemet. Den enkelte afdeling betaler selv for omkostningerne i forbindelse med emblemet. Æresemblemet giver gratis adgang til alle HIFs afdelingers sportsarrangementer.


§ 11. Marketenderidrift 

Foreningen kan påtage sig driften af marketenderiet på Hvidovre Stadion og er berettiget til at ansøge myndighederne om i denne anledning fornødne tillladelser og bevillinger. Marketenderiets regnskab revideres af fodboldafdelingens revisorer og fremlægges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Eventuelt overskud ved marketenderiets drift indgår i foreningens kasse.


§ 12. Medlemsblad

Foreningen kan efter bestyrelsens bestemmelse udgive et medlemsblad. I så fald udpeger bestyrelsen en redaktør, medens hver afdeling udpeger en repræsentant til at tiltræde en redaktionskomite. Distribueringen af et medlemsblad sker ved afdelingernes foranstaltning.


§ 13. Idrætsstævner 

Ved idrætsstævner og lignende arrangementer har de ikke-arrangende afdelingers medlemmer ret til at overvære disse for samme entrebeløb som den arrangerende afdelings medlemmer under forudsætning af, at disse afdelingers kontingent for passive medlemmer ikke er lavere end den arrangerende afdelings. Ungdomsafdelingens medlemmer kan overvære idrætsstævner på samme vilkår som den arrangerende afdelings ungdomsmedlemmer.


§ 14. Udmeldelse

En afdeling kan udmelde sig af foreningen, såfremt udmeldelsen vedtages med mindst 75 % af de fremmødte medlemmers stemmer på såvel afdelingens ordinære generalforsamling som på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mindst 4 uger og højst 6 uger efter den ordinære generalforsamling, hvor udmeldelsen er vedtaget første gang. Endelig skal en sådan umeldelse godkendes af foreningens repræsentantskab på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde med mindst 75 % af de fremmødte repræsentanters stemmer. Efter udmeldelse af foreningen mister en afdeling enhver rettighed inden for foreningen, herunder også retten til at bære navnet Hvidovre Idrætsforening (H.I.F.).


§ 15. Eksklusion 

En afdeling kan ekskluderes, hvis den

1.      på utilbørlig vis gentagne gange tilsidesætter foreningens love, eller 

 2.      på graverende måde bringer foreningens navn i vanry. Eksklusionen af en afdeling skal vedtages på et repræsentantskabsmøde (ordinært eller ekstraordinært) af mindst 75 % af repræsentantskabets medlemmer, eller af mindst 75 % af de på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, derafholdes mindst 4 uger og højst 6 uger efter det repræsentantskabsmøde, hvor sagen er behandlet første gang, fremmødte repræsentanter. Ved eksklusion mister afdelingen alle rettigheder i foreningen. 


§ 16. Lovændringer 

Forslag til lovændringer kan fremsættes af såvel enkelte medlemmer som af foreningens bestyrelse. Sådanne forslag kan kun behandles på et ordinært repræsentantskabsmøde. Såfremt et medlem fremsætter forslag til lovændringer, skal forslaget indsendes til foreningens formand inden den 15. december. Forslag til lovændringer kan kun vedtages, såfremt 75 % af repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor eller mindst 75 % af de på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes mindst 4 uger og højst 6 uger efter det ordinære repræsentantskabsmøde, fremmødte repræsentanter stemmer herfor.


§ 17. Opløsning 

Foreningen kan opløses efter samme regler, som i § 15 er fastsat for vedtagelse af lovændringer. Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelle aktiver Danmarks Idræts Forbund. Disse love træder i kraft straks. 


Vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. februar 1969.